11.04.2011 17:49

Otevřený dopis správní radě Ekotechnického musea 11. 04. 2011

Komu: Správní rada Ekotechnického musea

Petr Kubín
Zuzana Slancová
Jiří Müller


Vážená správní rado!

Jsem SILNĚ znepokojený setrvale negativním vývojem Ekotechnickeho musea o.p.s.
působícího na Staré čistírně v Bubenči.

V příloze Vám zasílám status Ekotechnickeho musea o.p.s.
Tento status je pro ops ZÁVAZNÝ.

Domnívám se že činnost současného vedení Ekotechnickeho musea o.p.s. je
protiprávní a navrhuji toto vedení okamžitě odvolat:

---------------------------------------
ZDÚVODNĚNÍ:
---------------------------------------

Základními body Ekotechnického musea ops. je tato činnost:
a) musejní expozice a hostorii pražské kanalizace
b) musejní expozice o vývoji parních strojů a techniky,
c) záchrana a dokumenatace technických památek v ČR
d) veřejná technická knihovna
e) správa památkově chráněného areálu staré kanalizační čistírny v Praze 6 -
Bubenči
f) podpora projektů záchrany technických památek jinými subjekty a poskytování
odborné pomoci, a to i formou dodavatelského provedení odborných prací

Doplňková činnost:
koupě zboží za účlem jeho dalšího prodeje a prodej

Definice co je to museum:
-----------------------------------
Museum je instituce, která uchovává a opatruje sbírky lidských výtvorů a dalších
objektů důležitých v oblasti vědy, umění, historie a tyto sbírky zpřístupňuje
pro veřejnost formou stálých či příležitostných výstav
----------------------------------------------------------------------


VÝŠE UVEDENÁ ČINNOST SE V EKOTECHNICKÉM MUSEU o.p.s. DLOUHODOBĚ NEVYKONÁVÁ.
Musejní činnost a hlavní činnost o.p.s. se zde nevykonává, čim došlo k
protiprávnímu jednání ve smyslu zákona č. 248/ 1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech.

Dalším, podle mého názoru, trestným činem je plánovaná fůze s ops "Muzeum Stará
čistírna".
S touto fůzí zásadně nesouhlasím.

Dalším protiprávním jednáním je poškozování budovy Staré čistírny nevhodným
způsobem při organizaci rautů, což je nepřípustné ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči.

Neméně závažné protiprávní jednání současného vedení je rozprodání a sešrotování
vzácných musejních sbírek, velké části knihovny a archivu (resp. sbírek
dokumentů) Ekotechnického musea o.p.s. Zde se jedná o trestný čin Neoprávněného
užívání cizí věci podle § 207 trestního zákoníku.

Podobně je proti statusu Ekotechnického musea o.p.s. přeměna musea na komerční
atrakci, musea na prostor pro pořádání sbírek. Viz likvidace výstavního sálu
včetně expozice a jeho přeměna na kuchyni pro pořádání rautů. Dále viz budování
nové expozice "Voda kohoutková" patřící do vodárnského musea, nikoliv do
čistirny odpadních vod. To je další z řady protiprávních činností současného
vedení, neboť obelhali akciovou společnost Veolia a porušili smlouvu s touto
firmou - smlouva je opět vázána na status Ekotechnického musea o.p.s.

Nesouhlasím aby ve vedení musea nadále setrvávali lidí, co ke Staré čistírně
nemají hlubší vztah a vedení musea jim připadlo náhodou. Už fakt, že ředitel
musea není pražan, ale náplava hovoří za vše. Za dobu své krátké činnosti
současné vedení rychle a těžce poškodilo kredit známé značky "Ekotechnické musea
o.p.s" v celé republice a soustavně jednali a jednají proti statu Ekotechnického
musea o.p.s..

UVĚDOMTE SI, ŽE JSTE ZA SOUČASNÝ STAV ODPOVĚDNÍ a to i svou nečinnosti,
nezájmem, nebo snad i přímou podporou protiprávního jednání současného vedení.
Fůzí z ops Muzeum Stará čistírna se z této odpovědnosti nevyvážete.

-------------------------------------------------
PROTO VYZÝVÁM SPRÁVNÍ RADU ABY PŘIJALA OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST za výše uvedené
protiprávní jednání a s okamžitou platností odvolala současné vedení musea,
změnila oprávnění k přístupu k účtům ops, zajistila účetnictví, smlouvy a další
potřebné dokumenty.
-------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že podnikám další vážné kroky a úkony, považujte tuto zprávu za
opravdu naléhavou a neodkladnou a žádám o její urychlené vyřízení.

Zdravím
S pozdravem

Martin Přibil

Opletalova 30, 11000, Praha 1
telefon: 723515248
email: mart.pribil@seznam.cz

P.S.
A ještě jeden velice závažný důvod pro okamžité odvolání stávajícího vedení Ekotechnickeho musea o.p.s.:
Srovnáním účetnictví za rok 2008 (ředitel a ekonom ing Jan Palas) a rok 2010 (ředitel Věžník, ekonom Bruna) a hlavně třeba i jen povrchní analýzou učetnictví a výpisů z účtů Ekotechnickeho musea zjistíme, že se v Ekotechnickém museu hospodaří zcela neefektivně a přijmy jsou velice pravděpodobně vyváděny mimo museum formou fiktivních či předražených služeb (viz účetnictví Ekotechnickeho musea za rok 2010).

  Nyní konejte v zájmu o.p.s. Doufám že se rozhodnete správně a hlavně rychle -- není času nazbyt, čeká nás mnoho práce jak vrátit do čistírny museum.

 

—————

Zpět


Diskusní téma: Otevřený dopis správní radě Ekotechnického musea 11. 04. 2011

Datum: 10.05.2012

Vložil: nebudu uvádět

Titulek: Jiné posouzení dopisu

"... ať si nesouhlasí, ať si protestuje, ale to je také to jediné, co s tím autor dokáže udělat. " Vypůjčila jsem si uvedené moto od Klasika, protože vystihuje prostřední fázi níže popisované nemoci, které se u autora projevila.

Autor "Otevřeného dopisu" na různých fórech po řadu let běžně využívá praktik zastrašování včetně sprostého slovního napadání lidí.

Zběžně jsem si nechala posoudit právní hledisko shora uvedeného "zdůvodnění" a je to opravdu úsměvná snůška bludů a omylů vycházející z neznalosti věci a v detailech postrádající racionalitu, vylučují i přičinnou souvislost. Autor se v textu přestává zdržovat společenskými konvencemi, vede svůj text a zjevně v průběhu psaní roste jeho podrážděnost až ke slovní agresivitě, která se v textu projevuje zvýrazněním tlaku na různé lidi ve smyslu jejich "odpovědnosti", podnikání jakýchsi smyšlených "vážných kroků a úkonů". Autor je zjevně frustrován.

Racionální pisatelé v ordinací zpravidla objektivně sdělí, co hodlají dále realizovat, ale autor se zde uchyluje k typickým velikýšským myšlenkám, které jsou pro tyto chorobné pacienty příznačné. Ruku v ruce se v textu prolíná chorobné přesvědčení autora o vlastní důležitosti, velikosti nebo dokonalosti.
Někteří pacienti si o sobě např. myslí, že je největší silák, nikdy neonemocní, je nesmrtelný, nebo se vztahují k duševním schopnostem - např. uvádí, že vystudoval všechny vysoké školy, umí všechny řeči světa apod. Mezi psychotické příznaky jsem zde samozřejmě zařadila i paranoiditu, která se místy projevuje buď ovládavými chorobnými myšlenkami nebo nadměrnou vztahovačností či podezíravostí, která se i zde projevuje ve formě protiopatření, protiakce v podobě již zmíněné odvety resp. činění "vážných kroků a úkonů".

Shora uvedené příznaky, které jsem měla možnost posoudit z různých diskusních fór, se i zde u autora vyskytují.

Závěrem: o předmětnou čistírnu se já ani manžel či jakákoli osoba, kterou znám, nezajímá, mám klaustrofobii (a nestydím se za ni). I autor by se však měl léčit, protože mu historické podzemí patrně nedlá dobře a hovoří poněkud mimo obvyklé a zažité sociální konvence. Jeho stav má zcela vážně typické příznaky maniodepresivní psychózy.
U autora dochází k určitým periodickým změnám nálady. Tyto cykly mají různou délku a podle různých diskusních fór je odhaduji i krátkodobé několikahodinové výkyvy (6-12 hodin) depresí a nadměrně zlepšené nálady. Jak jsem náhodně pročítala příspěvky MP, tak manická fáze se projevuje i výlevy na jinde internetu ve formě obvyklých mánií. Následuje ukázková fáze deprese a opětovně hypománie.

Léčba je podle mne velmi důležitá. Navrhuji autorovi, aby kontaktoval jakoukoli psychiatrikou ambulanci, nebo přímo psychiatrickou léčebnu Bohnice, které je specializovaným pracovištěm. Není to žádná ostuda, obdobné psychické poruchy měla řada významných českých i zahraničních osobností a uvědomte si, že i já Vám chci pomoci.
S pozdravem


Odpovědět

—————

Kontakt+420 777 897 567